Claiming NFT Fanadise na przykładzie NFT skanu 3D Dody

Nowy dashboard nad którym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące w końcu ujrzał światło dzienne. Jego premiera wiążę się z najważniejszą kwestią, czyli możliwością transferu (claiming) NFT na swój wallet np. MetaMask.

Jak to zrobić? Nic prostszego! Wystarczy, że zastosujesz się do poniższej instrukcji.

Zaloguj się na stronie Dody: dodanft.com na koncie, przez które dokonywany był zakup. Następnie kliknij na swoją nazwę w prawym górnym rogu i z dostępnych kategorii wybierz “NFT’s”.

W kategorii “Custiodial NFT’s” powinny wyświetlić się Twoje zakupione NFT. Aby przypisać je do portfela kliknij “Connect Wallet”.

Wymagany portfel, to oczywiście Metamask, bądź TrustWallet, a wymagana sieć to Polygon. Może być też konieczna zmiana sieci.

Jeśli nie posiadasz żadnego z powyższych portfeli to zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją — https://dappgrid.com/metamask-tutorial/ (tego tutoriala używaliśmy już w swoich artykułach na medium, więc nie ma sensu rozpisywać się na temat Metamaska).

Po przypisaniu portfela koniecznie będzie odczekanie minimum 5/10 minut, aż strona wszystko przeprocesuje. NFT z kategorii Custiodal NFT’s przeniesie się do Claimed NFT’s.

Przypisane NFT będzie pokazywało się na Twoim portfelu Metamask, oraz w zakładce “Hidden” na giełdzie Opensea. Założenie konta na giełdzie Opensea wiążę się tylko i wyłącznie z połączeniem jej z Metamaskiem, który powinien być podopięty do przeglądarki.

--

--

Dynamic Labs are populating the Metaverse with all kinds of utility NFTs and digital content: fashion, traits, goods and PFPs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dynamic Labs

Dynamic Labs are populating the Metaverse with all kinds of utility NFTs and digital content: fashion, traits, goods and PFPs.